Güzel ahlak hakkında bazı hadîs-i şerîfler

Bir kimse, Resûlullah Efendimizden nasîhat isteyince: “Gazaplanma” buyurdu. Birkaç kerre sordu, hepsinde de “Kızma/sinirlenme” buyurdu.
İster “Ülü’l-azim” ister “Resûl” ve isterse “Nebî” olsun bütün Peygamberlerin eğitimdeki hedefleri aynıdır. Bu Peygamberlerden bazılarına gönderilen 104 kitaptaki hedef de, altını çizerek ifâde edelim ki, insanların dünyada huzur ve sükûn içerisinde yaşamaları, iyi-güzel ahlâklı insanlar olmaları, âhirette de ebedî saâdete kavuşmalarıdır.
Peygamberlerin vârisleri olan İslâm âlimleri ve Evliyâ-yı kirâm da, hep gıdâ gibi, bütün insanlara lâzım olan iyi fertler, âileler ve cemiyetler teşkil etmek için uğraşmışlardır.
Güzel ahlâk konusunda birçok hadîs-i şerîf vardır; misâl olmak üzere sadece bunlardan birkaçını zikredelim:
“En iyi kimse, huyu en güzel olandır.” [Buhârî]
Bir kimse, Resûlullah Efendimizden nasîhat isteyince: “Gazaplanma (yani hiddetlenme, öfkelenme, kızma, sinirlenme) buyurdu. Birkaç kerre sordu, hepsinde de “Kızma/sinirlenme” buyurdu. (Buhârî)
“Yumuşak davran! Sertlikten sakın! Yumuşaklık insanı süsler, çirkinliği giderir.” [Müslim]
“En fazîletli mümin, ahlâkı en güzel olandır.” [Tirmizî]
“Sizin îmânca en güzeliniz, ahlâkça en güzel olanınızdır.” [Hâkim]
“Mallarınızla herkesi memnun edemezsiniz. Güler yüz ve tatlı dil ile, güzel ahlâkla memnun etmeye çalışınız!” [Hâkim]
“Ben, güzel ahlâkı tamamlamak için gönderildim.” [Beyhakî]
“Halka kolaylık, yumuşaklık gösteren Müslümânın Cehenneme girmesi harâmdır.” [İmâm Ahmed]
Güzel ahlâk hakkında İslâm âlimleri buyuruyorlar ki:
Her binânın bir temeli vardır. İslâmın temeli de güzel ahlâktır. Güzel ahlâk; güler yüzlülük, cömertlik ve kimseyi üzmemek demektir. Güzel ahlâkın en azı, meşakkatlere göğüs germek, yaptığı iyiliklerden karşılık beklememek, bütün insanlara karşı şefkatli olmaktır. Güzel ahlâk, Yaratandan dolayı, yaratılanları hoş görüp, onların eziyetlerine sabırdır… Kısacası Müslüman, hasreti çekilen insan demektir.
Bugün bütün dünyada, insan hakları ciddî bir şekilde ihlâl edilmektedir. Mukaddes dînimizde adam öldürmek, yaralamak, malını almak, çalmak şöyle dursun, kalp kırmak bile büyük günâhlardandır. Yüce dînimizde kadınlara, çocuklara, müslim olsun-gayrimüslim olsun bütün insanlara, hatta hayvanlara bile ezâ-cefâ, onları taciz, onlara tecâvüzde bulunma, şiddet uygulama kesinlikle yasaktır.
İslâmiyette, başkalarının can, mal ve ırzlarına hücum etmenin kesinlikle yasaklığıkâfirlere karşı da iyi huylu olmanın lüzûmukomşu hakkının dîndeki yeri kitaplarımızda genişçe yazılmaktadır. Onları okuduğumuzda, bugünkü terör örgütlerinin İslâmiyetle hiç alâkalarının olmadığını yakından görürüz.

25.04.2016