Ahlaki değerlerin eğitim ve öğretiminin önemi -2-

Allahü teâlânın, kullarına, râzı olduğu yolu göstermek için zaman zaman Peygamberler gönderdiği, akl-ı selîm sâhibi herkes tarafından kabul edilen çok açık bir husustur.

İlk insan ve ilk Peygamber olan Hazret-i Âdem’den sonra, muhtelif asırlarda, çeşitli coğrafî bölgelere “Hazret-i Nûh”, “Hazret-i İbrâhîm”, “Hazret-i Mûsâ”, “Hazret-i Îsâ” ve “Hazret-i Muhammed” (aleyhimüs-selâm) gibi birçok “Peygamber” gönderilmiş, bazılarına “Kitap” ve “Suhuf” da verilmiştir.
Peygamberlerin hiçbir kötü huyu, beğenilmeyecek hâlleri yoktur.Peygamberlerde “ismet” sıfatı vardır. Yani Peygamber oldukları bildirilmeden önce de, bildirildikten sonra da, küçük ve büyük hiçbir günâh işlemezler.
Allahü teâlâ tarafından insanlar arasından seçilmiş ve görevlendirilmiş, her bakımdan güvenilen, kusursuz, günâhsız kimseler olan Peygamberler, insanlara, dînin hükümlerini teblîğ eden, duyuran, öğreten elçiler, habercilerdir.
Cenâb-ı Hak, kullarının dünyada rahat, huzur içinde, kardeşçe yaşamaları, âhirette de sonsuz saâdete, bitmez-tükenmez nimetlere kavuşmaları için, yapılması lâzım olan iyilikleri ve sakınılması lâzım olan kötülükleri, Peygamberlerine bildirmiş, bunları bildiren birçok “Kitap” (yüz suhuf ve dört büyük kitap) da göndermiştir.
Peygamberler, Yüce Allah tarafından seçilip beşeriyete gönderilmiş çok kıymetli insanlardır.Ümmetlerini, Cenâb-ı Hakk’a çağırmak, yanlış yoldan, doğru yola, saâdet yoluna çekmek için gönderilmişlerdir.
Bu Peygamberlerin hepsinin hedefi, “insân-ı kâmil” ya’nî “iyi ferd”, “iyi âile”, “iyi cemiyet” yani güzel ahlâklı insanlar meydana getirmek olmuştur.
Bilindiği gibi, insanların dünyadaki ve âhiretteki işlerinin düzgün ve faydalı olması ve onların yanlış, zararlı işlerden korunup, selâmet, hidâyet, rahat ve saâdete kavuşmaları için, Peygamberlerle, dîn gönderilmiştir. Peygamberler vâsıtası ile gönderilen “Dîn”, “insanları ebedî saâdete götürmek için, Allahü teâlâ tarafından gösterilen yol” demektir.
Cenâb-ı Hak, bütün Peygamberleri vâsıtasıyla, onlara saâdet yollarını göstermiş, iyi ve güzel, kötü ve çirkin her şeyi öğretmiştir. Bu “Peygamber”leriyle, insanların dünyada ve âhirette rahat etmeleri, huzur içerisinde, iyi bir şekilde yaşamaları, güzel ahlâklı insanlar olmaları için, emirlerini ve yasaklarını, yani ne yapmaları ve nelerden sakınmaları lâzım geldiğini açıklamıştır.
Yüce Allah, Muhammed aleyhisselâmı, bütün insanlara ve cinnîlere son Peygamber olarak göndermiştir. O büyük Peygamber, her zamanda, her memlekette yani dünya yaratıldığı günden kıyâmet kopuncaya kadar, gelmiş ve gelecek bütün varlıkların, her bakımdan en üstünüdür. Hiçbir kimse, hiçbir bakımdan, onun üstünde değildir.

19.04.2016